2023. augusztus 27., vasárnap

Fejezetek az Alexiánus rend történetéből 2.

1984-ben ünnepeltük az Alexiánus Testvérek Kongregációjának fennállásának 650. évfordulója, amely kétségtelenül a legrégebbi ma is létező laikus testvériség az egyházban. A II. vatikáni zsinat előtt a régi szabálykönyvek Celliták néven említették a rendünket. Belgiumban és Hollandiában mind a mai napig számos utca tanúskodik a reformáció előtti testvérek létezéséről, szinte minden nagyobb városban, beleértve Amszterdamot is, van egy Cella testvér utca (Cellabroeder Straat). A XIII. századi ferencesekkel és domonkosokkal ellentétben azonban viszonylag keveset tudunk az alapításról, a szerzetesrenddé alakulásról.

A fekete halálként emlegetett pestis európai elterjedésével jelennek meg határozottabban a testvérek a történelemben. A járvány 1349-ben érte el Köln (Cologne) városát, amelynek, a korabeli források szerint lakosságának 2/3-át vitte el a pestis. A legvisszafogottabb becslések szerint az 1347-1350 közötti időszakban 20 millió ember halt meg a járvány következtében, ami a duplája a II. Világháború áldozatainak számának.
 
Az írás Frank Spence CFA Alexiánus testvér munkájának felhasználásával készült.
 

2023. augusztus 21., hétfő

Ima hivatásokért

Atyánk, Te arra hívtál bennünket, hogy mi legyünk a Te gyógyító jelenléted a szegények, a betegek, az öregek és a kitaszítottak számára. Azért imádkozunk, hogy gyógyító szolgálóidként a gondoskodás, törődés és szeretet emberei legyünk. Kérjük, szentelj meg bennünket a te igazságodra és tarts meg bennünket, hogy hűek maradjunk hívásodhoz. Kérjük, hogy akiket arra hívsz, hogy Alexiánus testvérek legyenek, nagylelkűen válaszoljanak a te hívó szavadra és kongregációnk karizmájára.
 

Szent Alexius szobra a magyarországi Szent Alexius rendház, Szent Bernadett kápolnájában.

2023. augusztus 20., vasárnap

 Lluís Bonifaç i Massó - Szent Alexius halála (1796)

A szobrot a spanyolországi Tarragona város Sant Joan Baptista de Valls templomának Szent Alexius nevét viselő kápolnájában őrzik (3-4. kép).

 

Augusztus 20. - Államalapító Szent István királyunk, valamint az aratás végének és az új kenyérnek az ünnepe. A hagyomány szerint az aratás után Szent István-napra sütötték meg az új búzából készült első kenyeret. Mivel új búzából sütni először augusztusban lehetett, ezért ezt a hónapot az új kenyér havának is nevezik.

"Országunknak szent királya,
Így emlékezünk Istvánra,
Ki államot alapított,
Istenhitre megtanított.
Óh, mennyi gond tépte, marta,
Hogy a népét egyben tartsa.
Törvénykönyve rögzítette,
Mint helyes a magyar tette.
Égi anyánkat felkérte,
Legyen hazánk védelmére..." 

Juhászné Bérces Anikó

 
Alexiánus Testvérek győrújbaráti Szent Erzsébet Otthonának kápolnája az új kenyérrel.

2023. augusztus 19., szombat

 Fejezetek az Alexiánus rend történetéből 1.

Az évszázadok során az Alexiánus közösségeg megjelenése, megnevezése sokszor változott. Az Alexiánus nevet a 15. században kezdték használni Szent Alexiusra utalva, akit a testvérek védőszentjükül választottak. A 17. században az Alexiánus név minden más nevet kiszorított, még a korábban széles körben elterjedt Cellita vagy Cella-testvérek elnevezést is. A 14. század elején az „önkéntes szegény” néven ismert szerzetesek alakítottak közösségeket az Alsó-Rajna vidékén és Belgiumban. Betegeket gondoztak, és a halottakat temették, különösen, amikor a pestis, a „fekete halál” néptelenítette el Nyugat-Európa országait 1348-ban. Monostorokat alapítottak Kölnben. Neussban, Aix-la-Chapelle-ben (Aachen) és Trierben. A testvérek sajátos egységet hoztak létre maguk között és rendet alapítottak Németországban, Brabantban és Flandriában.

Alexiánus címerek

A kongregáció címere sokat változott az évszázadok alatt. A mai formája három mezőre osztható, amelyek jelképezik rendünk szellemiségét és tevékenységét. A fenti részben egy pelikán látható, aki a fiókáit táplálja saját szíve vérével – ez a keresztény szeretet önfeláldozó szimbóluma. A két ásó a bal alsó mezőben az Alexiánus Testvérek korábbi tevékenységének az emlékét idézi: a holtak temetését balsors idején. A repülő holló pedíg az ínséget szenvedők táplálását jelképezi, azt az erényt, amelyet a Kongregáció évszázadokon át gyakorolt. A címerpajzs hátteréből emelkedik ki a kereszt jelezvén, hogy a keresztben, Krisztusban áll az üdvösségünk. Körben a szalagon Szent Pál szavai olvashatók: „Caritas Christi Urget Nos” – „Krisztus szeretete sürget minket.” (2 Kor 5:14)


Emlékek a múltból.

Egy Angliában múködött idősotthon és annak újonnan megnyitott kápolnájának megáldása Patrick Kelly püspök vezetésével 1992 májusában. Az első fotó hátterében, a színes üvegablakon, jól kivehető rendünk küldetésnyilatkozatának egy sora. A második képen az ír Alexiánus közösség két éve elhunyt tagja Vianney Kerr testvér olvassa a miseolvasmányt.
 
 
Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának missziós nyilatkozata

A közösség, az imádság, a szegények iránti elkötelezettség és az alapítóink öröksége, valamint mások partnersége által támogatva, mi, Alexiánus Testvérek tanúságot teszünk a gyógyító Krisztusról. Gondoskodunk a betegekről, a haldoklókról, az idősekről és a kitaszított emberekről, mind szociális és gazdasági szinten, testi-lelki támaszt, gyógyulást nyújtva nekik.
 

Szent Alexius halála.

2023. augusztus 17., csütörtök

J.W. Baumgartner - Szent Alexius, mint a földrengések ellen védő szent, színezett részkarc, 18. század közepe.


Antoine De Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában, idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban! Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek! Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére!

Ezen a régi fotón a chicagó-i Alexiánus kórház egyágyas szobája látható, a háttérben a függönnyel elszeparálható társalgó résszel.

Reggeli zsolozsma a felkelő nap fényében Sean testvérrel, az ír Alexiánus kolostor kápolnájában.

2023. augusztus 14., hétfő

Alexiánus kórház patikája 1945-ből.

Szent Alexius rendünk patrónusa leginkább, mint a koldusok, otthontalanok, zarándokok védőszentjeként ismert. De vannak helyek, ahol a földrengések, viharok ellen megóvó szentként tisztelik. Ilyen a németországi Rastatt település is, ahol 1723-ban és 1728-ban földrengés pusztított. Ezután állították fel Szent Alexius szobrát a város központjában álló piactéren, hogy megóvja azt a további katasztrófáktól.

Massimiliano Soldani Benzi - Szent Alexius ereklyetartó (1691, Medici Múzeum, Firenze)

"Legyetek barátai azoknak, akiknek nincsenek barátai. Legyetek a családja azoknak, akiknek nincsen családja. Legyetek a társasága azoknak, akik kirekedtek minden közösségből."

Szent II. János Pál pápa

Ima hivatásokért

Mennyi Atyánk, szerető gondoskodásodba ajánlunk minden Alexiánus testvért, akit Fiad, Jézus megbízott azzal, hogy folytassa gyógyító szolgálatát napjainkban. Küld le ránk Szentlelkedet. Adj erőt döntéseinkben es adj kegyelmet, hogy hűek legyünk hivatásunkhoz. Áldj meg bennünket a betegekért, haldoklókért, szegényekért, öregekért és a kirekesztettekért végzett szolgálatunkban. Add, hogy testvériségünk egységében állandó növekedést éljünk meg. Ámen

2023. augusztus 9., szerda

Elhunyt William Friedkin (1. fotó, Amorth atyával, a Vatikán hivatalos ördögűzőjével) amerikai filmrendező, olyan klasszikus mozik direktora, mint a Félelem ára - Sorcerer (1977), Francia kapcsolat - The French Connection (1971) vagy az Ördögűző - The Exorcist (1973). A legismertebb persze az Ördögűző, amelyet egy 1949-es Saint Louis-i eset inspirált, ami egy Alexiánus kórházban történt (2. fotó).


2023. augusztus 7., hétfő

Ima szerzetesi hivatásokért

Szeplőtelen Szűz Mária, mi, a Te fiaid, eléd járulunk és közbenjárásodat kérjük. Könyörgünk, tedd Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus elé leghőbb vágyunkat, hogy új tagok jöjjenek közénk, és legyenek ők is Alexiánus testvérek. Kegyes Szűzanya, aki ott álltál a keresztnél, segíts, hogy veled lehessünk a hitben, bátorságban és könyörületességben. Mi, Alexiánus testvérek, akik a szegénység, tisztaság és engedelmesség által a megszentelt életre kaptunk meghívást, örömmel mondjuk: magasztalja lelkünk az Urat és testvéri életünk tegyen tanúságot az ő országáról.
 

2023. augusztus 6., vasárnap

2023. augusztus 5., szombat

Meditációs cella, amelynek angol elnevezése a "Beehive Meditation Cell", a méhkas formára utal. Ezek a kőből faragott építmények a 6-8. század környékén voltak használatban Írország szerte, amelyben remeték és szerzetesek éltek. Ezeknek egy újragondolt változata, amelyet az egyik legismertebb ír szobrász Imogen Stuart alkotott, tekinthető meg a knocki kegyhely területén álló Megújulás kápolnájában (3. kép). Be is lehet ülni ebbe a kamrába és egy ima mellett átérezni a hely hangulatát.

Alexiánus testvér ábrázolás, Hollandia, 19. század közepe.

Stefano Mulinari - Szent Alexius halála (1774)

2023. augusztus 1., kedd

A knocki kegyhely melletti temetőben nyugszik az ír Vianney Kerr Alexiánus testvér.

 

 Szent Alexius (2001). Szénrajz, Daniel Aleksej Djermanovic alkotása.

Szent Alexius halála (1730). A kép az osztrák Paul Troger alkotása, akinek többek között a a győri Loyolai Szent Ignác bencés templom freskói is köszönhetőek.

Cellita testvér ábrázolás, akik az Alexiánus szerzetesek elődei voltak, színezett rézkarc, 18. század vége.

Lovas mentő az illinois-i Alexiánus kórház előtt, fotó az 1910-es évekből.

Boldog Carlo Acutis (1991–2006)

Szent Alexius napján az ünnepi szentmise után, a kolostorban vendégeskedő egyik atyától kaptam egy kis kártyát, amelyen ennek a tragikusan fiatalon, 15 éves korában leukémiában elhunyt srácnak a fotója volt. Bevallom még nem hallottam róla, de megismerve az életét, nem semmi, amit végbevitt és a világra hagyott. Az internet adta lehetőséget kihasználva, a fiatalokat is megszólítva létrehozott egy nagyon komoly weboldalt, amely összegyüjti, katalogizálja a világban történt Eucharisztikus csodákat. Nem véletlen, hogy a fiatalság és az internet patrónusaként tisztelik manapság. A szentek közöttünk járnak.